Ny värmeproduktion

2022-05-24

Arkeologisk utredning på nya Värmeverkstomten

Sweco genomförde under april år 2022 en arkeologisk utredning steg 2 med anledning
av att Vaggeryds energi avser att anlägga ett nytt värmeverk söder om Götafors industriområde i Vaggeryds kommun. 

Syftet med den arkeologiska utredningen var att fastställa om det inom området finns
lämningar under mark som inte är synliga i dagsläget. Fältarbetet inleddes med besiktning av området inför schaktning. Därefter togs sökschakt upp med grävmaskin. Även extensiv metalldetektering utfördes i schakten.

Under två dagar genomfördes sökschaktning i området. Totalt grävdes 19 sökschakt med en area från 8 till 37 m2 fördelat på hela området. Inget av dessa sökschakt innehöll några spår av fornlämningar.

Utredningen kunde inte påvisa några fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar inom utredningsområdet. Sweco bedömer därför att inga ytterliga arkeologiska åtgärder är nödvändiga.

Även Länsstyrelsen bedömer att ytterligare antikvariska åtgärder inte krävs inom
utredningsområdet.

 

Arkeologisk utgrävning pågår

2020-10-07

Modernisering av fjärrvärmeproduktionen

Vaggeryds Energi AB planerar för en modernisering av fjärrvärmeproduktionen i tätorterna Vaggeryd och Skillingaryd. De två tätorternas fjärrvärmenät som idag är separata ska kopplas ihop för att huvudsakligen försörjas av en gemensam ny fjärrvärmecentral med en strategisk placering centralt i det gemensamma nätet.

Mer information kommer löpande